Jai Maa Kali

Jai Maa Kali


Jaya Tvam Devi Caamunndde Jaya Bhuu-Taapa-Haarinni |

Jaya Sarva-Gate Devi Kaalaraatri Namostu Te ||1||

Jayantii Manggalaa Kaalii Bhadrakaalii Kapaalinii |
Durgaa Shivaa Kssamaa Dhaatrii Svaahaa Svadhaa Namostu Te ||2||

Madhu-Kaittabha-Vidhvamsi Vidhaatr-Varade Namah |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||3||

Mahissaasura-Nirnaashi Bhaktaanaam Sukhade Namah |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||4||

Dhuumranetra-Vadhe Devi Dharma-Kaama-Artha-Daayini |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||5||

Raktabiija-Vadhe Devi Canndda-Munndda-Vinaashini |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||6||

Nishumbha-Shumbha-Nirnaashi Trailokya-Shubhade Namah |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||7||

Vandita-Angghri-Yuge Devi Sarva-Saubhaagya-Daayini |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||8||

Acintya-Ruupa-Carite Sarva-Shatru-Vinaashini |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||9||

Natebhyah Sarvadaa Bhaktyaa Ca-Aparnne Durita-Apahe |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||10||

Stuvadbhayo Bhakti-Puurvam Tvaam Cannddike Vyaadhi-Naashini |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||11||

Cannddike Satatam Yuddhe Jayanti Paapa-Naashini |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||12||

Dehi Saubhaagyam-Aarogyam Dehi Devi Param Sukham |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||13||

Vidhehi Devi Kalyaannam Vidhehi Vipulaam Shriyam |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||14||

Vidhehi Dvissataam Naasham Vidhehi Balam-Uccakaih |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||15||

Sura-Asura-Shiro-Ratna-Nighrsstta-Caranne-[A]mbike |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||16||

Vidyaavantam Yashasvantam Lakssmiivantan.ca Maam Kuru |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||17||

Devi Pracanndda-Dordanndda-Daitya-Darpa-Nissuudini |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||18||

Pracanndda-Daitya-Darpa-Ghne Cannddike Prannataaya Me |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||19||

Caturbhuje Catur-Vaktra-Samstute Param-[Ii]eshvari |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||20||

Krssnnena Samstute Devi Shashvad-Bhaktyaa Sada-Ambike |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||21||

Himaacala-Sutaa-Naatha-Samstute Param-[Ii]eshvari |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||22||

Indraannii-Pati-Sadbhaava-Puujite Param-[Ii]eshvari |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||23||

Devi Bhakta-Jano[a-U]ddaama-Datta-[A]anando-[U]daye-[A]mbike |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||24||

Bhaaryaa Manoramaam Dehi Mano-Vrtta-Anusaarinniim |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||25||

Taarinni Durga-Samsaara-Saagarasya-Acalo[a-U]dbhave |
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi ||26||

Idam Stotram Patthitvaa Tu Mahaastotra Patthen-Narah |
Saptashatiim Sama-[A]araadhya Varam-Aapnoti Durlabham ||27||

Read in Sanskrit with Meanings