Shri Maa Durga

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ।  शरण्य त्रयम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते ।।
शरणागत दीनार्तपरित्राण परायणे । सर्वस्यातिहरे देवि नारायणी नमोस्तुते ।।
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वेशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ।।
रोगनशेषानपहंसि तुष्टा । रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् ।।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां । त्वमाश्रिता हृयश्रयतां प्रयान्ति ।।
सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि । एवमेव त्वया कार्यमस्मद्दैरिविनाशनम् ।।
सर्वाबाधा विर्निर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित: । मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय: ।।
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ।।
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखम् । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ।।