Ya Devi Sarvabhuteshu – Devi Suktam, Devi Stuti

Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namaha | Namaha Prakrityai Bhadrayai Niyataah Pranataah Sma Taam || Roudrayai Namo Nityayi Gouryayai Dhatrayai Namo Namaha | Jyothsnayayai Chendurupinyayai Sukhayayai Satatam Namaha || Kalyannyai Pranatam Vridhyayai Sidhyayai...